Podmínky účasti v soutěži

 1. Organizátor

Soutěž organizuje společnost Kuchyně Rondo, Dobrovodská 2284, 37006 České Budějovice provozována Tomášem Zimmelem, IČO: 74171364, Ledenická-Škarda 1252, 370 06, Srubec  („Kuchyně RONDO“). Veškeré otázky, komentáře a stížnosti související se soutěží prosím směřujte na adresu .

 1. Podmínky účasti

2.1 Do soutěže se automaticky zapojeni všichni, kteří uzavřeli smlouvu na dodávku nové kuchyně od Kuchyně Rondo a zaplatili první část v období 10.1. 2022 – 30. 3. 2022 10:00 hod. Účast v soutěži je zdarma.

2.2 Soutěže se mohou účastnit všechny osoby ve věku 18 let a starší. Za účelem registrace musí účastníci uvést své skutečné jméno a příjmení, svou emailovou adresu, číslo platné smlouvy na dodávku kuchyně a telefonní číslo. Účast pod smyšleným jménem nebo jménem jiné osoby není povolena. Není dovoleno se do soutěže přihlásit pod různými jmény.

2.3 Přihlásit se do soutěže nejsou oprávněny osoby, které se podílely na navržení a vytvoření soutěže.

2.4 Podmínkou účasti v soutěži je uzavřená smlouva na dodávku kuchyně od Kuchyně RONDO a zaplacení první částky ceny kuchyně.

 1. Trvání soutěže a ceny

3.1 Do soutěže se lze přihlásit od 10. 1. 2022 v 00:00:01 do 30. 3. 2020 v 10:00:00.

3.2 Losování se uskuteční ve středu 30. 3. 2022 v 17:00.

3.4 Losování proběhne na showroomu na adrese Kuchyně RONDO, Dobrovodská 2284, 37006 České Budějovice. Losování proběhne za účasti 3-členné komise, která pomocí náhodného výběru ze soutěžních losovacích lístků vylosuje 3 výherce. Do jednotlivých slosování budou zahrnuti všichni účastníci, kteří splnili podmínky soutěže. Po losování bude členy komise vypracován protokol obsahující datum, místo a čas kdy se uskutečnilo losování, jména členů komise a jejich funkce, a jména výherců vč. ostatních dat souvisejících s losováním.

3.5 Ze všech účastníků soutěže budou vylosováni 3 výherci, kteří obdrží následující výhry:

 • Poukaz na nákup spotřebičů od značky AEG a Electrolux v hodnotě 50 000 Kč v katalogových cenách.
 • 1x třídílnou sadu nádobí od značky Electrolux v hodnotě 2899 Kč
 • 1x sada kuchyňských čističů v hodnotě 638 Kč

Výměna nebo směna ceny za hotovost není povolena.

3.4 Kuchyně Rondo si vyhrazuje právo bez předchozího ohlášení a bez nutnosti uvedení důvodů soutěž předčasně ukončit anebo prodloužit. To platí zejména v případě, kdy nemůže být z technických nebo právních důvodů garantováno, že soutěž proběhne řádně. V takovém případě účastníkům soutěže nevznikají vůči společnosti Kuchyně Rondo žádné nároky.

 1. Vyrozumění vítězů

4.1 Vítězové budou vyrozuměni e-mailem ihned po losování.

4.2 Pokud vítěz nekontaktuje Kuchyně Rondo do 2 týdnů od vyrozumění, nárok na cenu bez náhrady zanikne. Pokud se nepodaří z důvodů na straně vítěze cenu doručit, nárok na cenu zaniká bez náhrady.

 1. Vyloučení z účasti v soutěži

Kuchyně Rondo si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy vyloučit účastníky ze soutěže, odmítnout přidělit ceny a žádat ceny zpět, pokud vznikne důvodné podezření ohledně poskytnutí nepravdivých informací, manipulace, porušení těchto Podmínek účasti v soutěži nebo jiného zakázaného jednání.

 1. Omezení odpovědnosti

6.1 Účastník bere na vědomí, že Kuchyně Rondo nezaručuje ani nezajišťuje dostupnost webových stránek, prostřednictvím kterých se soutěž koná, ani jejich obsah. KUCHYNĚ RONDO si vyhrazuje právo ukončit provoz těchto webových stránek (a to i bez předchozího upozornění) nebo k nim částečně nebo zcela omezit přístup. KUCHYNĚ RONDO není odpovědný za insolvenci spolupracujících partnerů ani za z toho plynoucí důsledky na konání soutěže a předání cen.

6.2 KUCHYNĚ RONDO, jeho orgány, zaměstnanci nebo zástupci neodpovídají za újmu způsobenou chybou, zpožděním, přerušením spojení; poruchami technických zařízení nebo služeb; nesprávným obsahem, ztrátou nebo vymazáním údajů; viry; nebo za újmu způsobenou z jakéhokoli jiného důvodu během účasti v soutěži, ledaže újma byla způsobena jednáním v hrubé nedbalosti nebo úmyslně. Toto vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na újmu na zdraví ani na ohrožení života nebo zdraví.

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

7.1 Přihlášením do soutěže a odesláním příslušného registračního formuláře účastník uděluje společnosti KUCHYNĚ RONDO souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých při registraci do soutěže, pro účely realizace a propagace soutěže. Podrobné informace o tom, jak společnost KUCHYNĚ RONDO zpracovává osobní údaje účastníků, stanoví Podmínky ochrany osobních údajů, jejichž odsouhlasení je podmínkou účasti v soutěži.

7.2 Poskytnutí osobních údajů pro účely účasti v soutěži je zcela dobrovolné, bez jejich poskytnutí však není účast v soutěži možná. Účastníci mohou souhlas se zpracováním jejich osobních údajů kdykoliv odvolat a tím odstoupit ze soutěže. Souhlas musí být odvolán písemně a adresován společnosti KUCHYNĚ RONDO, nebo zaslán e-mailem na  Po obdržení odvolání souhlasu budou shromážděné uložené osobní údaje účastníka okamžitě smazány.

 1. Uveřejnění výherců

8.1 Přihlášením do soutěže rovněž účastníci pro případ výhry v soutěži udělují souhlas s uveřejněním poskytnutých fotografií, svého jména, příjmení a místa bydliště na webových stránkách společnosti KUCHYNĚ RONDO, v reklamních médiích a sociálních sítích užívaných společností KUCHYNĚ RONDO. Účastníci mohou souhlas se zveřejněním svých osobních údajů kdykoliv odvolat, a tím odstoupit ze soutěže. Souhlas musí být odvolán písemně a adresován KUCHYNĚ RONDO, nebo zaslán e-mailem na adresu . V takovém případě se uplatní článek 4.1 těchto Podmínek účasti v soutěži.

8.2 Společnost KUCHYNĚ RONDO zpracovává, resp. uveřejňuje údaje o výhercích v soutěži na svém facebookovém profilu po dobu maximálně 1 roku.

 1. Ostatní

9.1 Nároky na výhru nelze uplatnit u soudu.

9.2 Tyto Podmínky účasti v soutěži a právní vztah mezi účastníky a společností KUCHYNĚ RONDO se řídí výlučně právním řádem České republiky.

9.3 Pokud některé z ustanovení těchto Podmínek účasti v soutěži je nebo se stane částečně nebo zcela neplatné, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení Podmínek účasti v soutěži. Neplatné ustanovení bude nahrazeno platným ustanovením, které nejlépe odpovídá vyjádřenému ekonomickému cíli a záměru neplatného ustanovení. To platí i pro případ, že tyto Podmínky účasti v soutěži obsahují neúmyslné opominutí.

9.4 Místem plnění je Česká republika a příslušnými soudy jsou soudy v České republice, a to v rozsahu, ve kterém je volba příslušného soudu dohodou přípustná. Pokud účastník nemá obecně příslušný soud v zahraničí anebo se po přihlášení do soutěže odstěhuje do zahraničí, příslušné jsou soudy v místě obchodního vedení společnosti KUCHYNĚ RONDO.